Blahopřejeme Anetě CEKOTOVÉ

B l a h o p ř e j e m e

Anetě CEKOTOVÉ  (ze třídy Petry Ponczové)

za úspěšně vykonané přijímací zkoušky na UMPRUM Uherské Hradiště a přijetí ke studiu

v oboru multimediální tvorba