Úřední deska

 

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

 

1. Název:
Základní umělecká škola Slavičín

 

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

 

3. Organizační struktura ZUŠ Slavičín:
IZO 102331073

- viz organizační řád školy

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mezi šenky 121, 76321 Slavičín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
4.3 Úřední hodiny: Po–Pá : 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:30
4.4 Telefonní čísla: ZUŠ Slavičín - 577341201
4.5 Čísla faxu: -
4.6 Adresa internetové stránky: www.zus-slavicin.cz
4.7 Adresa e-podatelny: kssx8r8
4.8 Emailový kontakt: reditel@zus-slavicin.cz

 

5. Případné platby lze poukázat:
na č. účtu 1560870287/0100

 

6. IČO : 44118155

7. DIČ

 

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
V ředitelně a sborovně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

  • Učební plány  pro základní umělecké školy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995 a učební plány pro výtvarný obor ze dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.
  • Školní vzdělávací program Umění srdcem pro základní umělecké vzdělávání (sedmiletý a čtyřletý vzdělávací program pro I. a II. stupeň studia zpracovaný podle RVP ZUV), platný pro přípravné a 1. ročníky studia od 1. 9. 2012
  • Školní řád
  • Organizační řád (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy)
  • Výroční zpráva o činnosti školy   (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy)

 

8.2 Rozpočet:
Rozpočet ZUŠ na daný kalendářní rok naleznete zde.

 

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
Informace týkající se ZUŠ Slavičín – reditel@zus-slavicin.cz : žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
Informace týkající se ZUŠ Slavičín – Mezi šenky 121, 76321 Slavičín: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje třída Tomáše Bati 22 Zlín 760 01. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře:

Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy.

 

 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

 

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
https://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
https://www.msmt.cz/dokumenty
14.2 Vydané právní předpisy:
Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: Mezi šenky 121, 76321 Slavičín v úředních hodinách:

Po-Pá : 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:30

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: -
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: -

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V tištěné podobě k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ Slavičín.